Cách thức hoạt động của Google Voice

Google Voice lưu trữ, xử lý và duy trì lịch sử cuộc gọi (bao gồm số điện thoại của bên gọi, của bên được gọi, ngày, giờ và thời lượng cuộc gọi), lời chào thư thoại, tin nhắn thư thoại, tin nhắn gửi qua Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), các cuộc trò chuyện được lưu lại và dữ liệu khác liên quan đến tài khoản của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Bạn có thể xóa lịch sử cuộc gọi, lời chào thư thoại, tin nhắn thư thoại (cả âm thanh và/hoặc bản ghi), tin nhắn gửi qua Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) và các cuộc trò chuyện được lưu lại thông qua tài khoản Google Voice, mặc dù lịch sử cuộc gọi của các cuộc gọi có thể tính phí có thể vẫn hiển thị trên tài khoản của bạn. Một số thông tin có thể được lưu giữ tạm thời trên các máy chủ hiện hoạt của chúng tôi cho mục đích thanh toán hoặc các mục đích công việc khác và các bản sao còn lại có thể vẫn còn trong các hệ thống sao lưu của chúng tôi. Các bản sao thông tin hồ sơ cuộc gọi ẩn danh, không chứa thông tin nhận dạng cá nhân sẽ được lưu giữ trong hệ thống của chúng tôi để đáp ứng các yêu cầu về báo cáo và kiểm toán.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính