זוהי גרסת ארכיון של התנאים וההגבלות שלנו. עיין בגרסה הנוכחית או בכל הגרסאות הקודמות.

תנאי השירות של Google

ברוך הבא ל- Google!

1. יחסיך עם Google

1.1 השימוש שלך במוצרים, בתוכנה, בשירותים ובאתרי האינטרנט של Google (להלן, ביחד, "השירותים" במסמך זה, להוציא כל שירות הניתן לך על-ידי Google בכפוף להסכם כתוב נפרד) כפוף לתנאיו של הסכם משפטי בינך לבין Google. "Google" משמעו Google Inc. שמיקום עסקיה העיקרי הינו 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain view, CA 94043, ארצות הברית. מסמך זה מסביר כיצד מורכב ההסכם ומגדיר כמה מתנאיו של הסכם זה.

1.2 אלא אם הוסכם אחרת עם Google בכתב, ההסכם שלך עם Google יכלול תמיד, לכל הפחות, את התנאים וההגבלות המוגדרים במסמך זה. תנאים והגבלות אלו מופיעים להלן תחת המונח "תנאים אוניברסליים".

1.3 ההסכם שלך עם Google יכלול גם את התנאים של כל ההודעות המשפטיות החלות על השירותים, בנוסף לתנאים האוניברסליים. כל אלו מופיעים להלן תחת המונח "תנאים נוספים". כאשר תנאים נוספים חלים על שירות, הגישה אליהם תינתן לך דרך אותו שירות, או באמצעות השימוש שלך בשירות זה.

1.4 התנאים האוניברסליים, יחד עם התנאים הנוספים, יוצרים הסכם משפטי מחייב בינך ובין Google ביחס לשימוש שלך בשירותים. חשוב שתקדיש את הזמן לקרוא אותם בקפידה. ביחד, הסכם משפטי זה מופיע להלן תחת המונח "תנאים".

1.5 אם קיים ניגוד בין עקרונות התנאים הנוספים לבין עקרונות התנאים האוניברסליים, התנאים הנוספים יקבלו עדיפות ביחס לשירות זה.

2. קבלת התנאים

2.1 על מנת שתוכל להשתמש בשירותים, עליך להסכים תחילה לתנאים. לא תוכל להשתמש בשירותים מבלי לקבל את התנאים.

2.2 תוכל לקבל את התנאים בדרכים הבאות:

(א) לחיצה לקבלה או להסכמה לתנאים, כאשר אפשרות זו מאופשרת עבורך על-ידי Google בממשק המשתמש עבור כל שירות; או,

(ב) שימוש בפועל בשירותים. במקרה כזה, אתה מבין ומסכים ש- Google תתייחס אל השימוש שלך בשירותים כקבלת התנאים החל מנקודה זו ואילך.

2.3 לא תוכל להשתמש בשירותים ולא תוכל לקבל את התנאים אם (א) אינך בגיל החוקי ליצירת הסכם מחייב עם Google, או (ב) אינך רשאי לקבל את השירותים בהתאם לחוקי ארצות הברית או לחוקי ארצות אחרות, לרבות הארץ שבה אתה מתגורר או שממנה אתה משתמש בשירותים.

2.4 לפני שתמשיך, הדפס או שמור עותק של התנאים האוניברסליים לשם תיעוד.

3. שפת התנאים

3.1 אם Google סיפקה לך תרגום של התנאים מהשפה האנגלית, אזי אתה מסכים שהתרגום מסופק לך לצורך נוחות בלבד וכי גרסאות התנאים בשפה האנגלית יחולו על יחסיך עם Google.

3.2 אם קיימת סתירה כלשהי בין הגרסה של התנאים בשפה האנגלית לבין הגרסה המתורגמת, הגרסה בשפה האנגלית תקבל עדיפות.

4. מתן השירותים על-ידי Google

4.1 ל- Google חברות-בנות ויישויות משפטיות שותפות בכל העולם ("חברות בנות ושותפים"). לפעמים, חברות אלו יספקו את השירותים עבורך, בשם Google. אתה מצהיר ומסכים לכך שהחברות-הבנות והשותפים יהיו רשאים לספק לך את השירותים.

4.2 Google מבצעת חידושים ללא הרף כדי לספק את החוויה הטובה ביותר האפשרית עבור המשתמשים שלה. אתה מצהיר ומסכים שאופן ואופי השירותים שמסופקים על-ידי Google עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

4.3 כחלק מחדשנות מתמשכת זו, אתה מצהיר ומסכים לכך ש- Google עשויה להפסיק (באופן קבוע או זמני) את מתן השירותים (או כל תכונה במסגרת השירותים), עבורך או עבור המשתמשים באופן כללי, לפי שיקול דעתה הבלבדי של Google וללא כל הודעה מוקדמת. אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת. אינך נדרש להודיע באופן מיוחד ל- Google בעת הפסקת השימוש בשירותים.

4.4 אתה מצהיר ומסכים כי אם Google משביתה את הגישה אל חשבונך, הדבר עלול למנוע ממך את הגישה אל השירותים, אל פרטי חשבונך, או אל קבצים או תוכן אחר הנמצאים בחשבונך.

4.5 אתה מצהיר ומסכים שלמרות שבשלב זה Google לא קבעה תקרת-על קבועה למספר התשדורות שבאפשרותך לשלוח או לקבל באמצעות השירותים, או את נפח האחסון המשמש למתן כל שירות, Google עשויה להגדיר תקרות-על קבועות כאלו בכל עת, לפי שיקול דעתה של Google.

5. השימוש שלך בשירותים

5.1 כדי לגשת אל שירותים מסוימים, יתכן שתידרש לספק מידע אודות עצמך (כגון פרטים מזהים או פרטים ליצירת קשר), כחלק מתהליך הרישום לאותו שירות, או כחלק מהשימוש המתמשך שלך בשירותים. אתה מצהיר כי כל מידע שתספק ל- Google בעת הרישום יהיה תמיד מדויק, נכון ומעודכן.

5.2 אתה מסכים להשתמש בשירותים אך ורק למטרות המותרות על-ידי (א) התנאים וכן (ב) כל חוק, תקנה, או נהלי עבודה מקובלים כלליים או הנחיות החלים באזורי השיפוט הרלוונטיים (לרבות החוקים ביחס לייצוא של נתונים או של תוכנה אל ומחוץ לארצות הברית או מדינות רלוונטיות אחרות).

5.3 אתה מסכים שלא לגשת (או לנסות לגשת) לכל שירות בכל אמצעי אחר מלבד דרך הממשק שסופק על-ידי Google, אלא אם הותר לך מפורשות לעשות כן באמצעות הסכם נפרד עם Google.

5.4 אתה מסכים שלא תעסוק בכל פעילות המפריעה או המשבשת את השירותים (או השרתים והרשתות המחוברים לשירותים).

5.5 אלא אם הותר לך מפורשות לעשות כן באמצעות הסכם נפרד עם Google, אתה מסכים שלא תיצור מחדש, תשכפל, תעתיק, תמכור, תסחר, או תמכור מחדש את השירותים לכל מטרה שהיא.

5.6 אתה מסכים שאתה הוא האחראי הבלבדי (ול- Google אין כל אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי) לכל הפרה של החובות שלך תחת התנאים ולכל התוצאות (לרבות כל אובדן או נזק שעלולים להיגרם ל- Google) בעקבות כל הפרה כזו.

6. אבטחת הסיסמאות והחשבון שלך

6.1 אתה מסכים ומבין שאתה הוא האחראי לשמירת הסודיות של הסיסמאות המשויכות לכל חשבון בו אתה משתמש כדי לגשת אל השירותים.

6.2 בהתאמה, אתה מסכים שתהיה האחראי הבלבדי כלפי Google בגין כל פעילות המתבצעת בחשבונך.

6.3 אם תהיה מודע לכל שימוש בלתי-מורשה בסיסמה או בחשבון שלך, אתה מסכים להודיע על כך ל- Google באופן מיידי, בכתובת http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585.

7. פרטיות והפרטים האישיים שלך

7.1 לקבלת מידע בדבר ההנחיות להגנה על הנתונים של Google, קרא את מדיניות הפרטיות של Google בכתובת http://www.google.co.il/privacy.html. מדינות זו מסבירה כיצד Google מתייחסת למידע האישי שלך, וכיצד היא מגנה על הפרטיות שלך בעת שאתה משתמש בשירותים.

7.2 אתה מסכים לשימוש שייעשה בנתונים שלך בהתאם למדיניות הפרטיות של Google.

8. התוכן בשירותים

8.1 אתה מבין שכל המידע (כגון קובצי נתונים, טקסט כתוב, תוכנת מחשב, מוסיקה, קובצי שמע או צליל אחרים, תמונות, קטעי וידאו או תמונות אחרות) אליו יש לך גישה כחלק מהשימוש שלך בשירותים או באמצעותם, הם באחריותו הבלבדית של האדם ממנו הגיע התוכן. כל מידע כזה מופיע להלן תחת המונח "תוכן".

8.2 עליך להיות מודע לכך שתוכן המוצג בפניך כחלק מהשירותים, כולל אך לא רק פרסומות בשירותים ותוכן ממומן במסגרת השירותים, עשוי להיות מוגן בזכויות קניין רוחניות בבעלות המממנים או המפרסמים אשר סיפקו את אותו תוכן ל- Google (או מטעם אנשים אחרים או חברות אחרות, בשמם). אינך רשאי לשנות, להשכיר, לחכור, להשאיל, למכור, להפיץ, או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על תוכן זה (בין שבמלואו ובין שבחלקו), אלא אם נאמר לך מפורשות על-ידי Google או על-ידי הבעלים של התוכן שאתה רשאי לעשות כן, באמצעות הסכם נפרד.

8.3 Google שומרת לעצמה את הזכות (אך אינה מחויבת) לסנן, לבדוק, לתייג, לסרוק, לשנות, לסרב או להסיר כל תוכן מכל שירות. עבור חלק מהשירותים, Google רשאית לספק כלים לסינון תוכן מיני מפורש. כלים אלו כוללים את הגדרות ההעדפה של SafeSearch (ראה http://www.google.co.uk/help/customize.html#safe). בנוסף, ישנם שירותים ותוכנות הזמינים באופן מסחרי והמיועדים להגבלת הגישה אל חומרים שתמצא כפוגעים.

8.4 אתה מבין שעל-ידי שימוש בשירותים אתה עלול להיות חשוף לתוכן הנתפס על-ידך כפוגע, כבלתי ראוי, או כמעורר התנגדות וכי השימוש שלך בשירותים, בהקשר זה, הוא על אחריותך בלבד.

8.5 אתה מסכים שאתה הוא האחראי הבלבדי (וכי ל- Google אין כל אחריות לך או לכל צד שלישי) לכל תוכן שאתה יוצר, שולח או מציג תוך כדי שימוש בשירותים, ולתוצאות פעולותיך (לרבות כל אובדן או נזק שעלולים להיגרם ל- Google) בעקבות זאת.

9. זכויות קניין

9.1 אתה מצהיר ומסכים כי Google (או הזכיינים של Google) היא הבעלים של כל זכות משפטית, שם ועניין ביחס לשירותים, לרבות כל זכות קניין רוחני המתקיימת בשירותים (בין שזכויות אלו רשומות ובין שלא, ובין שזכויות אלו קיימות בעולם ובין שלא). כמו כן, אתה מצהיר שהשירותים עשויים להכיל מידע שמסווג על-ידי Google כסודי וכי לא תחשוף מידע כזה ללא הסכמתה של Google בכתב ומראש.

9.2 אלא אם הוסכם אחרת ובכתב עם Google, אף אחד מהתנאים אינו מעניק לך זכות להשתמש בכל שם מסחרי, סימן מסחרי, סימני שירות, לוגו, שמות תחום, או בכל תכונת מותג ייחודית אחרת של Google.

9.3 אם קיבלת זכות מפורשת להשתמש באחת מתכונות המותג האמורות, באמצעות הסכם כתוב נפרד עם Google, אתה מסכים שהשימוש שלך בתכונות כאלו ייעשה בכפוף להסכם זה, לכל תנאי מהתנאים החלים, ולהנחיות של Google ביחס לשימוש בתכונות מותג כפי שאלו מעודכנים מעת לעת. ניתן לעיין בהנחיות אלו באופן מקוון בכתובת http://www.google.co.il/permissions/guidelines.html (או בכתובת אתר אחרת ש- Google עשויה לספק עבור מטרה זו מעת לעת).

9.4 מלבד הרישיון המוגבל המוגדר להלן בסעיף 11, Google מצהירה ומסכימה שהיא אינה מקבלת ממך (או מהזכיינים שלך) כל זכות, שם, או עניין תחת תנאים אלו, לכל תוכן שאתה שולח, מפרסם, מעביר, או מציג בשירותים או באמצעותם, לרבות כל זכות קניין רוחנית המתקיימת בתוכן זה (בין שזכויות אלו רשומות ובין שלא, ובין שזכויות אלו קיימות בעולם ובין שלא). אלא אם הגעת להסכמה כתובה אחרת עם Google, אתה מסכים לכך שאתה הוא האחראי להגנה ולאכיפה של זכויות אלו וכי ל- Google אין כל חובה לעשות כן בשמך.

9.5 אתה מסכים שלא להסיר, להסתיר, או לשנות כל הודעת זכות קניינית (לרבות הודעות על זכויות יוצרים וסימנים מסחריים) שעשויים להיות מצורפים לשירותים או להיות כלולים בהם.

9.6 אלא אם הורשית מפורשות ובכתב לעשות כן על-ידי Google, אתה מסכים שהשימוש שלך בשירותים לא יכלול כל שימוש בסימן מסחרי, בסימן שירות, בשם מסחרי, בלוגו של כל חברה או ארגון, בכל צורה שיש בה כוונה לגרום בלבול לגבי הבעלים או המשתמש המורשה בסימנים, בשמות, או בסימני לוגו אלו.

10. רישיון מ- Google

10.1 Google מעניקה לך רישיון אישי, גלובלי, ללא חיוב בתגמולים, ללא ייעוד ולא בלבדי, להשתמש בתוכנה המסופקת לך על-ידי Google כחלק מהשירותים המסופקים לך על-ידי Google (להלן, "תוכנה"). מטרת רישיון זה היא אך ורק לאפשר את השימוש שלך בשירותים וליהנות מיתרונותיהם, כפי שאלו מסופקים על-ידי Google, באופן המותר תחת התנאים.

10.2 אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לאחרים) להעתיק, לשנות, ליצור עבודה נגזרת, לבצע הנדסת הידור היפוך, לפרק או לנסות באופן אחר להפיק את קוד המקור של התוכנה או של כל חלק ממנה, אלא אם קיבלת לכך אישור מפורש או כנדרש על-פי חוק, או אלא אם נאמר לך מפורשות על-ידי Google, בכתב, שאתה רשאי לעשות כן.

10.3 אלא אם קיבלת מ- Google היתר מפורש ובכתב לעשות כן, אינך רשאי להקצות (או להעניק רישיון משנה לנצל) את זכויות השימוש שלך בתוכנה, להעניק אינטרס אבטחה על זכויות השימוש שלך בתוכנה, או להעביר כל זכות מזכויות השימוש שלך בתוכנה.

11. רישיון תוכן ממך

11.1 אתה מחזיק בזכות היוצרים ובכל זכות אחרת שכבר קיימת בידך על התוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג בשירותים או באמצעותם. על-ידי שליחה, פרסום, או הצגת התוכן אתה מעניק ל- Google רישיון תמידי שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתגמולים ולא בלבדי, לשכפל, לסגל, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי, להציג באופן פומבי ולהפיץ כל תוכן שאתה שולח, מפרסם, או מציג בשירותים או באמצעותם. מטרת רישיון זה היא אך ורק לאפשר ל- Google להציג, להפיץ ולקדם את השירותים, והרישיון ניתן לביטול עבור שירותים מסוימים כמוגדר בתנאים הנוספים של אותם תנאים.

11.2 אתה מסכים שרישיון זה כולל את זכותה של Google להעמיד תוכן זה לרשות חברות, ארגונים, או יחידים אחרים איתם Google מקיימת קשרים לצורך מתן שירותי הפצה, ולהשתמש בתוכן זה בקשר עם מתן אותם שירותים.

11.3 אתה מבין ש- Google רשאית, בעת הנקיטה באמצעים הטכניים הנדרשים כדי לספק את השירותים למשתמשים שלנו, (א) להעביר או להפיץ את התוכן שלך באמצעות רשתות ציבוריות שונות ובמדיות שונות; וכן (ב) לבצע שינויים כאלו לתוכן שלך כנדרש כדי לעמוד ולהתאים תוכן זה לדרישות הטכניות לצורך חיבור רשתות, התקנים, שירותים, או מדיות. אתה מסכים שהרישיון יתיר ל- Google לבצע פעולות אלו.

11.4 אתה מסכים ומתחייב בפני Google שאתה מחזיק בכל הזכויות, הכח והסמכות הדרושים להענקת הרישיון האמור.

12. עדכוני תוכנה

12.1 התוכנה בה אתה משתמש עשויה להוריד מעת לעת עדכונים מ- Google ולהתקינם באופן אוטומטי. עדכונים אלו מיועדים לשפר, לייעל ולפתח את השירותים והם עשויים לבוא בצורת תיקוני באגים, פונקציות מתקדמות, מודולות תוכנה חדשות וגרסאות חדשות לגמרי. אתה מסכים לקבל עדכונים כאלו (ולהתיר ל- Google לספק לך אותם), כחלק מהשימוש שלך בשירותים.

13. סיום יחסיך עם Google

13.1 התנאים ימשיכו לחול עד לסיומם על-ידך או על-ידי Google, כמוגדר להלן.

13.2 אם ברצונך לסיים את ההסכם המשפטי שלך עם Google, אתה רשאי לעשות כן על-ידי (א) יידוע Google על כך בכל עת; וכן (ב) סגירת חשבונותיך עבור כל השירותים בהם אתה משתמש, היכן ש- Google הפכה אפשרות זו לזמינה עבורך. ההודעה שלך תישלח בכתב אל כתובתה של Google הרשומה בתחילת תנאים אלו.

13.3 Google רשאית, בכל עת, לבטל הסכם משפטי זה, אם:

(א) הפרת תנאי כלשהו מתנאי ההסכם (או ביצעת פעולות המראות בבירור שאין בכוונתך, או ביכולתך, לעמוד בתנאים); או,

(ב) Google נדרשת לעשות כן על-פי חוק (לדוגמה, כאשר מתן השירותים עבורך אינו חוקי או הופך ללא חוקי); או,

(ג) השותף שבאמצעותו Google מציעה את השירותים עבורך סיים את יחסיו עם Google או הפסיק להציע לך את השירותים; או,

(ד) בכוונתה של Google להפסיק לספק את השירותים למשתמשים בארץ בה אתה מתגורר או שממנה אתה משתמש בשירות; או,

(ה) מתן השירותים עבורך על-ידי Google כבר אינו מעשי מבחינה מסחרית לדעתה של Google.

13.4 אין בדבר מהאמור בסעיף זה להשפיע על זכויותיה של Google ביחס למתן השירותים תחת סעיף 4 של התנאים.

13.5 כאשר תנאים אלו יגיעו לסיומם, כל הזכויות המשפטיות, החובות והחבויות מהם אתה ו- Google נהניתם, הייתם כפופים להם (או שהצטברו עם הזמן כל עוד התנאים היו תקפים), או שמוגדרים כנמשכים ללא הגבלת זמן, לא יושפעו בעקבות סיום זה, והתנאים האמורים בסעיף 20.7 ימשיכו לחול על זכויות, חובות וחבויות אלו ללא הגבלת זמן.

14. החרגת אחריות

14.1 השירותים מסופקים "כמות שהם" ו- Google, החברות-הבנות והשותפים שלה וכן הזכיינים שלה לא מעניקים לך כל אחריות ביחס אליהם.

14.2 במיוחד, Google, החברות-הבנות והשותפים שלה וכן הזכיינים שלה אינם מצהירים או מתחייבים בפניך כי:

(א) השימוש שלך בשירותים יתאים לדרישות שלך,

(ב) השימוש שלך בשירותים לא יופרע, יהיה מדויק, מאובטח, או נטול שגיאות,

(ג) כל מידע המושג על-ידך כתוצאה מהשימוש שלך בשירותים יהיה מדויק או מהימן, וכי

(ד) הפגמים בתפעול או בתפקוד התוכנה המסופקת לך כחלק מהשירותים יתוקנו.

14.3 כל תנאי, אחריות, או תנאים אחרים (לרבות תנאים מרומזים לגבי איכות משביעת-רצון, הולמות למטרה או הסתגלות לתיאור) אינם חלים על השירותים, אלא במידה בה הם מוגדרים במפורש בתנאים.

14.4 דבר מהתנאים האמורים לא ישפיע על אותן זכויות מעוגנות בחוק להן אתה זכאי תמיד כלקוח ושאין באפשרותך להסכים חוזית לשינויים או לוויתור עליהם.

15. הגבלת האחריות

15.1 שום דבר בתנאים אלו ימנע או יגביל את חבותה של Google לאובדנים שאינם ניתנים לאי-הכללה או הגבלה מבחינה חוקית על-ידי חוק ישים.

15.2 בכפוף לתנאי הכולל האמור בסעיף 15.1 לעיל, Google, החברות-הבנות והשותפים שלה וכן הזכיינים שלה לא יימצאו אחראים כלפיך בגין:

(א) כל אובדן עקיף או אגבי העלול להיגרם לך. אובדנים אלו יכללו כל אובדן רווח (בין שנגרם באופן ישיר או עקיף), כל אובדן של רצון טוב או מוניטין עסקי, או כל אובדן של נתונים שנגרם לך;

(ב) כל אובדן או נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה מ:

(1) כל הסתמכות שלך על השלמות, הדיוק או הקיום של כל פרסום, או כתוצאה מכל קשר או עסקה בינך ובין כל מפרסם או מממן שהפרסום שלו מופיע בשירותים;

(2) כל שינוי ש- Google עשויה לבצע בשירותים, או עבור כל הפסקה זמנית או קבועה במתן השירותים (או כל תכונה במסגרת השירותים);

(3) המחיקה, ההשחתה, הכשלון לאחסן של כל תוכן ונתוני תקשורת אחרים שהושגו או שהועברו בשל או במסגרת השימוש שלך בשירותים;

(4) אי-יכולתך לספק ל- Google פרטי חשבון מדויקים;

(5) אי-יכולתך לשמור על אבטחת הסיסמה או פרטי חשבונך או על הסודיות שלהם;

15.3 המגבלות על חבותה של Google כלפיך כאמור בסעיף 15.2 לעיל יחולו בין ש- Google קיבלה הודעה על האפשרות לגרימת אובדנים כאלו, או שהייתה אמורה להיות מודעת אליהם, ובין שלא.

16. מדיניות בנושא זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

16.1 בהתאם למדיניות של Google, עליה להגיב להודעות בדבר הפרות אפשרויות של זכויות יוצרים עליהן חל חוק קניין רוחני בינלאומי (כולל ה-Digital Millennium Copyright Act בארצות הברית) ולסגור חשבונות המבצעים הפרה חוזרת ונשנית. לפרטים בנוגע למדיניות של Google, בקר בכתובת http://www.google.co.uk/dmca.html.

16.2 Google מקיימת הליך לבדיקת תלונות בנושא סימנים מסחריים בכל הנוגע לעסקי הפרסום של Google. לפרטים, בקר בכתובת http://www.google.co.uk/tm_complaint.html.

17. פרסומות

17.1 חלק מהשירותים נתמכים על-ידי הכנסות מפרסום, ועשויים להציג פרסומות וקידומי מכירות. פרסומות אלו עשויות להיות ממוקדות לתוכן של מידע המאוחסן בשירותים, לשאילתות המבוצעות באמצעות השירותים, או למידע אחר.

17.2 אופן, שיטת ומידת הפרסום של Google בשירותים נתונים לשינוי מבלי שתקבל הודעה מפורשת על כך.

17.3 בהתאם לקביעתה של Google האם להתיר לך גישה לשירותים ושימוש בהם, אתה מסכים ש- Google עשויה להציב פרסום כזה בשירותים.

18. תוכן אחר

18.1 השירותים עשויים לכלול היפר-קישורים לאתרי אינטרנט או לתוכן או למשאבים אחרים. יתכן של- Google לא תהיה שליטה על אתרי אינטרנט או על משאבים המסופקים על-ידי חברות או אנשים אחרים מלבד Google.

18.2 אתה מצהיר ומסכים ש- Google אינה אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים אלו, וכי היא אינה מאשרת כל פרסום, מוצר, או חומר אחר הזמין מאתרי אינטרנט או ממשאבים אלו, או באמצעותם.

18.3 אתה מצהיר ומסכים ש- Google אינה אחראית לכל אובדן או נזק העלולים להיגרם לך כתוצאה מהזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים אלו, או כתוצאה מכל הסתמכות מצידך על השלמות, הדיוק, או הקיום של כל פרסום, מוצר, או חומר אחר שנמצא באתרי אינטרנט או במשאבים אלו, או זמין דרכם.

19. שינויים בתנאים

19.1 Google רשאית לשנות מעת לעת את התנאים האוניברסליים או את התנאים הנוספים. בעת ביצוע שינויים אלו, Google תספק עותק חדש של התנאים האוניברסליים בכתובת http://www.google.com/accounts/TOS?hl=iw והתנאים הנוספים החדשים יהיו זמינים עבורך במסגרת או באמצעות השירותים המושפעים מהשינויים הללו.

19.2 אתה מבין ומסכים כי אם תשתמש בשירותים לאחר המועד בו שונו התנאים האוניברסליים או התנאים הנוספים, Google תתייחס לשימוש שלך כהסמכתך לתנאים האוניברסליים או לתנאים הנוספים המעודכנים.

20. תנאים משפטיים כלליים

20.1 לעתים, בעת השימוש שלך בשירותים, אתה עשוי לנצל (כתוצאה מהשימוש שלך בשירותים או במסגרתם) שירות כלשהו, או להוריד חלק מתוכנה או לרכוש מוצרים המסופקים על-ידי אדם אחר או חברה אחרת. השימוש שלך בשירותים, בתוכנות, או במוצרים אחרים אלו עשוי להיות כפוף לתנאים נפרדים בינך ובין החברה או האדם הקשורים אליהם. אם כן, תנאים אלו אינם משפיעים על יחסיך המשפטיים עם חברות או יחידים אחרים אלו.

20.2 התנאים מרכיבים את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין Google והם חלים על השימוש שלך בשירותים (אך להוציא שירותים ש- Google עשויה לספק לך תחת הסכם כתוב נפרד), והם מחליפים לחלוטין כל הסכם קודם אחר בינך ובין Google ביחס לשירותים.

20.3 אתה מסכים לכך ש- Google עשויה לספק לך הודעות, לרבות הודעות בדבר שינויים המבוצעים בתנאים, בדוא"ל, בדואר רגיל, או בפרסומים בשירותים.

20.4 אתה מסכים שאם Google לא שומרת או אוכפת על זכות משפטית או סעד הכלולים בתנאים (או ש- Google נהנית מהם תחת כל חוק חל), הדבר לא ייחשב כוויתור פורמלי של Google על זכויותיה וכי זכויות או סעדים אלו יישמרו ל- Google.

20.5 אם כל בית משפט אשר לו השיפוט להחליט בנושא זה יקבע כי כל תנאי מתנאים אלו אינו תקף, אזי התנאי האמור יוסר מהתנאים מבלי להשפיע על שאר התנאים. שאר התנאים בתנאים אלו ימשיכו להיות תקפים ואכיפים.

20.6 אתה מצהיר ומסכים שכל חברה בקבוצת החברות השייכות ל- Google תהיה מוטבת מצד שלישי לתנאים אלו וכי חברות אחרות אלו יהיו רשאיות לאכוף באופן ישיר או להסתמך על כל תנאי מהתנאים הללו המעניק להן תועלת (או זכויות לטובתן). מלבד זאת, אין כל אדם או חברה אחרים שיהיו מוטבים מצד שלישי לתנאים אלו.

20.7 התנאים ויחסיך עם Google תחת תנאים אלו, יהיו כפופים לחוק האנגלי. אתה ו- Google מסכימים לפנות אל סמכות השיפוט הבלבדית באנגליה לשם פתרון כל עניין משפטי העולה מהתנאים. מבלי לגרוע באמור לעיל, אתה מסכים ש- Google עדיין תורשה לפנות לקבלת סעדים משפטיים (או לסוג של סעד משפטי דחוף שווה-ערך אחר) בכל סמכות שיפוט.

אפליקציות Google
התפריט הראשי