Google Voice چطور کار می‌کند

Google Voice سابقه تماس‌های شما (از جمله شماره تلفن شخص تماس‌گیرنده، شماره تلفن شخصی که با وی تماس گرفته شده، تاریخ، زمان و مدت تماس)، پیام(های) خوش‌آمد پست صوتی از قبل ضبط شده، پیام‌های پست صوتی، پیامک (SMS)، مکالمات ضبط شده و دیگر داده‌های مربوط به حساب شما را ذخیره، پردازش و نگهداری می‌کند تا این سرویس را به شما ارائه دهد.

می‌توانید سابقه تماس، درود(های) صندوق پستی، پیام‌های صندوق پستی (هم صوتی و هم رونوشت‌ها)، پیام‌های سرویس پیام کوتاه (پیامک) و مکالمه‌های ضبط‌شده ازطریق حساب Google Voice خود را حذف کنید، اگرچه ممکن است سابقه تماس شما برای تماس‌های قابل پرداخت در حسابتان قابل مشاهده باقی بماند. ممکن است بعضی از اطلاعات، برای صدور صورت‌حساب یا اهداف تجاری به‌صورت موقت در سرورهای فعال ما حفظ شوند و ممکن است نسخه‌های باقی‌مانده در سیستم‌های پشتیبان‌گیری ما باقی بمانند. برای پیروی از الزامات گزارش‌گیری و بازبینی ما، نسخه‌های بی‌نام اطلاعات ثبت تماس (بدون اطلاعات قابل شناسایی شخصی) در سیستم‌های ما باقی می‌مانند.

برنامه‌های Google
منوی اصلی