นี่เป็นข้อกำหนดในการให้บริการฉบับเก็บถาวรของเรา ดูฉบับปัจจุบันหรือฉบับที่ผ่านมาทั้งหมด

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

ยินดีต้อนรับสู่ Google!

1. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google

1.1 การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และเว็บไซต์ของ Google (เรียกรวมว่า “บริการ” ในเอกสารนี้และไม่รวมบริการใดๆ ที่ Google มอบให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงลายลักษณ์อักษรที่แยกต่างหาก) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ Google “Google” หมายถึง Google Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States เอกสารนี้อธิบายถึงการจัดทำข้อตกลงและระบุเงื่อนไขบางอย่างของข้อตกลงดังกล่าว

1.2 ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google จะรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้เป็นอย่างน้อยเสมอ เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นกับ Google โดยลายลักษณ์อักษร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป”

1.3 ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google จะรวมถึงข้อกำหนดของคำชี้แจงทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้ นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติม” ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับบริการหนึ่งบริการใด คุณจะสามารถเข้าถึงข้อกำหนดดังกล่าวเพื่ออ่านภายใน หรือโดยผ่านการใช้บริการนั้น

1.4 ข้อกำหนดทั่วไป รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติม เป็นส่วนประกอบของข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ Google เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน ข้อตกลงทางกฎหมายดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”

1.5 หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมกับข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลบังคับสำหรับบริการนั้น

2. การยอมรับข้อกำหนด

2.1 ในการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดก่อน มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

2.2 คุณสามารถยอมรับข้อกำหนดได้โดย:

(ก) คลิกเพื่อยอมรับหรือเห็นด้วยกับข้อกำหนด โดย Google จะจัดเตรียมตัวเลือกนี้ไว้ให้คุณในอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับบริการใดๆ หรือ

(ข) โดยการใช้บริการจริง ในกรณีนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่า Google จะถือว่าการใช้บริการของคุณเป็นการยอมรับข้อกำหนดนับจากจุดนั้นเป็นต้นไป

2.3 คุณไม่สามารถใช้บริการและไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดได้ ถ้า (ก) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ Google หรือ (ข) คุณเป็นบุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้รับบริการภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศที่คุณพำนักอาศัยหรือที่คุณใช้บริการ

2.4 ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ คุณควรพิมพ์หรือบันทึกสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้ในเครื่องเพื่อเป็นหลักฐาน

3. ภาษาของข้อกำหนด

3.1 ในกรณีที่ Google ได้จัดเตรียมฉบับแปลของข้อกำหนดภาษาอังกฤษไว้ให้คุณ คุณยอมรับว่าฉบับแปลนั้นจัดเตรียมไว้ให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google

3.2 หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับ

4. การให้บริการโดย Google

4.1 Google มีบริษัทย่อยและนิติบุคคลในเครือทั่วโลก (“บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ”) บางครั้ง บริษัทเหล่านี้จะให้บริการแก่คุณในนามของ Google คุณยินยอมและยอมรับว่าบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะมีสิทธิ์ให้บริการแก่คุณ

4.2 Google มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ คุณยินยอมและยอมรับว่ารูปแบบและลักษณะของบริการที่ Google ให้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.3 ในฐานะส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องดังกล่าว คุณยินยอมและยอมรับว่า Google อาจหยุด (เป็นการถาวรหรือชั่วคราว) ให้บริการ (หรือคุณลักษณะใดๆ ภายในบริการ) แก่คุณหรือแก่ผู้ใช้โดยทั่วไป ภายใต้การพิจารณาของ Google แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณอาจหยุดใช้บริการเมื่อใดก็ได้ คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ Google ทราบอย่างชัดเจนเมื่อคุณหยุดใช้บริการ

4.4 คุณยินยอมและยอมรับว่า หาก Google ปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณ คุณอาจถูกป้องกันไม่ให้เข้าถึงบริการ รายละเอียดบัญชีของคุณ หรือไฟล์ใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณ

4.5 คุณยินยอมและยอมรับว่า แม้ว่าในขณะนี้ Google อาจจะไม่ได้กำหนดขอบเขตสูงสุดที่แน่นอนเกี่ยวกับปริมาณข้อมูลที่คุณอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการ หรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ แต่ Google อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดที่แน่นอนดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ Google

5. การใช้บริการโดยคุณ

5.1 ในการเข้าถึงบริการบางประเภท คุณอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง (เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ) โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการที่ต่อเนื่อง คุณยอมรับว่าข้อมูลการลงทะเบียนใดๆ ที่คุณให้แก่ Google จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ

5.2 คุณยอมรับว่าจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตาม (ก) ข้อกำหนดและ (ข) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ไปยังและจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

5.3 คุณยอมรับว่าจะไม่เข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่นที่นอกเหนือไปจากโดยผ่านอินเทอร์เฟซที่ Google จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้ทำเช่นนั้นได้ตามข้อตกลงแยกต่างหากกับ Google คุณยอมรับเป็นการเฉพาะว่าจะไม่เข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) บริการหนึ่งบริการใดโดยใช้วิธีการอัตโนมัติ (รวมถึงการใช้สคริปต์หรือโปรแกรมสืบค้นข้อมูลทางเว็บ) และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในไฟล์ robots.txt ที่ปรากฏอยู่ในบริการ

5.4 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวางหรือรบกวนบริการ (หรือเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ)

5.5 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นกรณีเฉพาะตามข้อตกลงแยกต่างหากกับ Google

5.6 คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ) สำหรับการละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและผลลัพธ์ (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ Google อาจได้รับ) ของการละเมิดดังกล่าว

6. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

6.1 คุณยอมรับและเข้าใจดีว่าคุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการ

6.2 ดังนั้น คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ Google สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

6.3 หากคุณทราบถึงการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Google ทราบทันทีที่ http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585&hl=th

7. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7.1 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลของ Google โปรดอ่านนโยบายส่วนบุคคลที่ http://www.google.co.th/privacy.html นโยบายนี้อธิบายถึงการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณโดย Google เมื่อคุณใช้บริการ

7.2 คุณตกลงว่าจะใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายส่วนบุคคลของ Google

8. เนื้อหาในบริการ

8.1 คุณเข้าใจดีว่าข้อมูลทั้งหมด (เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ) ซึ่งคุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

8.2 คุณควรทราบว่าเนื้อหาที่นำเสนอต่อคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาในบริการและเนื้อหาที่มีผู้สนับสนุนภายในบริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของผู้สนับสนุนหรือผู้โฆษณาที่ให้เนื้อหานั้นแก่ Google (หรือโดยบุคคลหรือบริษัทอื่นในนามของพวกเขา) ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่า ให้เช่า ให้ยืม ขาย แจกจ่าย หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) เว้นแต่คุณจะได้รับแจ้งจาก Google หรือจากเจ้าของเนื้อหานั้นให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ตามข้อตกลงแยกต่างหาก

8.3 Google ขอสงวนสิทธิ์ (แต่จะไม่มีภาระผูกพัน) ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย กรอง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ออกจากบริการใดๆ สำหรับบริการบางอย่าง Google อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการกรองเนื้อหาทางเพศอย่างชัดเจน เครื่องมือดังกล่าวรวมถึงการตั้งค่า SafeSearch (ดูที่ http://www.google.co.th/help/customize.html#safe) นอกจากนี้ ยังมีบริการและซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่คุณอาจพบว่าไม่เหมาะสม

8.4 คุณเข้าใจดีว่าในการใช้บริการ คุณอาจพบกับเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย และคุณใช้บริการภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

8.5 คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ) สำหรับเนื้อหาที่คุณสร้าง ส่ง หรือแสดง ในระหว่างที่ใช้บริการและผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ Google อาจได้รับ) จากการดำเนินการดังกล่าว

9. กรรมสิทธิ์

9.1 คุณยินยอมและยอมรับว่า Google (หรือผู้ให้อนุญาตแก่ Google) เป็นเจ้าของสิทธิ์ตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ (ไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นอาจมีอยู่ ณ ที่ใดในโลกก็ตาม) นอกจากนี้ คุณยังยอมรับด้วยว่า บริการอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ Google กำหนดให้เป็นความลับ และคุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Google

9.2 ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดนี้ที่ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นตราสินค้าของ Google เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยลายลักษณ์อักษรกับ Google

9.3 หากคุณได้รับสิทธิ์อย่างชัดแจ้งให้ใช้คุณลักษณะของตราสินค้าใดๆ ดังกล่าว ตามข้อตกลงลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ Google คุณยอมรับว่าการใช้คุณลักษณะดังกล่าวของคุณจะเป็นไปตามข้อตกลงนั้น บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องใดๆ ของข้อกำหนดนี้ และหลักเกณฑ์การใช้คุณลักษณะที่เป็นตราสินค้าของ Google ตามที่มีการอัปเดตเป็นระยะๆ คุณสามารถอ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางออนไลน์ได้ที่ http://www.google.co.th/permissions/guidelines.html (หรือ URL อื่นที่ Google อาจจัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นระยะๆ)

9.4 นอกเหนือจากใบอนุญาตที่จำกัดซึ่งระบุอยู่ในวรรค 11 Google ยินยอมและยอมรับว่า Google ไม่ได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคุณ (หรือผู้ให้อนุญาตแก่คุณ) ภายใต้ข้อกำหนดนี้ สำหรับเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง โพสต์ ส่งผ่าน หรือแสดงบนหรือโดยผ่านบริการ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหานั้น (ไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นอาจมีอยู่ ณ ที่ใดในโลกก็ตาม) คุณยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบในการปกป้องและบังคับใช้สิทธิ์เหล่านั้น และ Google ไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการดังกล่าวในนามของคุณ เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยลายลักษณ์อักษรกับ Google

9.5 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ลบ ปิดบัง หรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ซึ่งอาจแนบหรือมีอยู่ภายในบริการ

9.6 คุณยอมรับว่าในการใช้บริการ คุณจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรใดๆ ในลักษณะที่มีเจตนาจะก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมาย ชื่อ หรือตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Google

10. ใบอนุญาตจาก Google

10.1 Google ให้ใบอนุญาตส่วนบุคคลทั่วโลก ซึ่งไม่จำกัดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ โดยปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ แก่คุณ ในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ Google จัดเตรียมให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ Google มอบให้แก่คุณ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) ใบอนุญาตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณสามารถใช้และเพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของบริการตามที่ Google จัดเตรียมไว้ให้ ในลักษณะที่ข้อกำหนดนี้อนุญาตเท่านั้น

10.2 คุณต้องไม่ (และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด) คัดลอก แก้ไข สร้างผลงานต่อเนื่อง ย้อนกระบวนการผลิต แยกส่วนประกอบ หรือพยายามแยกรหัสที่มาของซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในลักษณะอื่นใด เว้นแต่จะกฎหมายจะอนุญาตหรือกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง หรือเว้นแต่คุณจะได้รับหนังสือแจ้งเป็นกรณีเฉพาะจาก Google ให้ดำเนินการดังกล่าวได้

10.3 คุณไม่สามารถโอน (หรือให้อนุญาตช่วง) สิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ ให้ผลประโยชน์ในหลักประกันที่มีต่อสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ หรือโอนส่วนหนึ่งส่วนใดของสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณในลักษณะอื่น เว้นแต่ Google จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณดำเนินการดังกล่าวได้เป็นกรณีเฉพาะ

11. ใบอนุญาตให้ใช้เนื้อหาจากคุณ

11.1 คุณรักษาไว้ซึ่งลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นใดที่คุณมีอยู่แล้วในเนื้อหาที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการนี้ โดยการส่ง โพสต์ หรือแสดงเนื้อหาที่คุณให้สิทธิ์ที่ไม่จำกัดทั่วโลกโดยถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ และปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ แก่ Google ในการทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน แก้ไข แปล เผยแพร่ ดำเนินการโดยสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ และแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการนี้ ใบอนุญาตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ Google สามารถแสดง แจกจ่าย และส่งเสริมบริการนี้เท่านั้น และอาจถูกเพิกถอนสำหรับบริการบางประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมของบริการเหล่านั้นได้

11.2 คุณยอมรับว่าใบอนุญาตนี้รวมถึงสิทธิ์สำหรับ Google ในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวแก่บริษัท องค์กร หรือบุคคลอื่นๆ ที่ Google มีความสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้บริการร่วมกัน และในการใช้เนื้อหาดังกล่าวสำหรับการให้บริการดังกล่าว

11.3 คุณเข้าใจดีว่า ในการดำเนินขั้นตอนทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ของเรา Google อาจจะ (ก) ส่งหรือแจกจ่ายเนื้อหาของคุณผ่านเครือข่ายสาธารณะต่างๆ และในสื่อต่างๆ และ (ข) ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่เนื้อหาของคุณตามที่จำเป็นเพื่อให้เนื้อหาดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่าย อุปกรณ์ บริการ หรือสื่อที่เชื่อมต่อ คุณยอมรับว่าใบอนุญาตนี้จะอนุญาตให้ Google ดำเนินการดังกล่าวได้

11.4 คุณยืนยันและรับประกันต่อ Google ว่า คุณมีสิทธิ์ อำนาจ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่จำเป็นในการให้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น

12. การอัปเดตซอฟต์แวร์

12.1 ซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อาจดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตจาก Google โดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ การอัปเดตเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น และอาจอยู่ในรูปของการแก้ไขข้อบกพร่อง ฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่ โมดูลซอฟต์แวร์ใหม่ และเวอร์ชันใหม่ คุณตกลงที่จะรับการอัปเดตดังกล่าว (และอนุญาตให้ Google จัดส่งการอัปเดตเหล่านี้ถึงคุณ) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการ

13. การสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google

13.1 ข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือ Google ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

13.2 หากคุณต้องการยุติข้อตกลงทางกฎหมายกับ Google คุณสามารถทำได้โดย (ก) แจ้งให้ Google ทราบได้ตลอดเวลา (ข) ปิดบัญชีสำหรับบริการทั้งหมดที่คุณใช้ ในกรณีที่ Google ได้จัดเตรียมตัวเลือกนี้ไว้ให้คุณ ทั้งนี้ คุณจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่ของ Google ซึ่งระบุไว้ในตอนต้นของข้อกำหนดนี้

13.3 Google อาจยกเลิกข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณเมื่อใดก็ได้ในกรณีต่อไปนี้:

(ก) คุณได้ละเมิดบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ (หรือได้กระทำการในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อกำหนดนี้) หรือ

(ข) Google จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่การให้บริการแก่คุณเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หรือกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย) หรือ

(ค) พันธมิตรที่ร่วมมือกับ Google ในการเสนอบริการนี้แก่คุณได้ยกเลิกความสัมพันธ์กับ Google หรือยุติการให้บริการแก่คุณ หรือ

(ง) Google กำลังอยู่ระหว่างการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศที่คุณพำนักอาศัยหรือที่คุณใช้บริการ หรือ

(จ) การให้บริการแก่คุณโดย Google เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป ตามความเห็นของ Google

13.4 ไม่มีส่วนใดในวรรคนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของ Google เกี่ยวกับการให้บริการภายใต้วรรค 4 ของข้อกำหนดนี้

13.5 เมื่อข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลง สิทธิ์ ภาระผูกพัน และความรับผิดตามกฎหมายทั้งหมดที่คุณและ Google ได้รับประโยชน์จาก อยู่ภายใต้บังคับ (หรือที่ได้สะสมไว้ในระหว่างช่วงเวลาที่ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับ) หรือที่มีการแจ้งต่ออายุอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนด จะไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดนี้ และบทบัญญัติของย่อหน้า 20.7 จะยังคงมีผลบังคับใช้กับสิทธิ์ ภาระผูกพัน และความรับผิดดังกล่าวโดยไม่มีกำหนด

14. การยกเว้นการรับประกัน

14.1 ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดนี้ รวมถึงวรรค 14 และ 15 จะยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันหรือความรับผิดของ GOOGLE สำหรับความสูญเสีย ซึ่งไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการยกเว้นการรับประกันหรือเงื่อนไขบางอย่าง หรือการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ การละเมิดสัญญา หรือการละเมิดข้อกำหนดโดยนัย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเองหรือที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์อื่น ดังนั้น เฉพาะการจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับคุณ และความรับผิดของเราจะจำกัดเพียงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

14.2 คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่าคุณใช้บริการนี้ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง และบริการนี้มีให้ "ตามสภาพ" และ “ตามที่มีอยู่”

14.3 กล่าวโดยชัดเจนคือ Google บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาต มิได้รับรองหรือรับประกันต่อคุณว่า:

(ก) การใช้บริการของคุณจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ

(ข) การใช้บริการของคุณจะไม่มีการขัดข้อง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

(ค) ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับเนื่องจากการใช้บริการนี้จะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ

(ง) ข้อบกพร่องในการทำงานหรือฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มอบให้แก่คุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการแก้ไข

14.4 เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้มาในลักษณะอื่นโดยผ่านการใช้บริการนี้ อยู่ภายใต้การพิจารณาและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์อื่น หรือการสูญหายของข้อมูล อันเกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว

14.5 ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจาก GOOGLE หรือโดยผ่านหรือจากบริการนี้ ที่จะก่อให้เกิดการรับประกันที่ไม่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้

14.6 นอกจากนี้ GOOGLE ยังละเว้นการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์

15. การจำกัดความรับผิด

15.1 ภายใต้บทบัญญัติโดยรวมในย่อหน้า 14.1 ข้างต้น คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า GOOGLE บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาต จะไม่มีส่วนรับผิดต่อคุณสำหรับ:

(ก) ความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เกิดขึ้นเอง หรือเป็นกรณีพิเศษ เป็นผลจากเหตุการณ์อื่น หรือเป็นข้อยกเว้น ซึ่งอาจเกิดจากคุณ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดและภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) การสูญเสียภาพลักษณ์อันดีหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ

(ข) ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจาก:

(I) การพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเนื่องจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมระหว่างคุณและผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่มีโฆษณาแสดงอยู่บนบริการนี้

(II) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ GOOGLE อาจกระทำต่อบริการ หรือสำหรับการสิ้นสุดการให้บริการ (หรือคุณลักษณะใดๆ ภายในบริการ) เป็นการถาวรหรือชั่วคราว

(III) การลบ ความเสียหาย หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาใดๆ และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ ที่เก็บรักษาหรือส่งโดยหรือผ่านการใช้บริการนี้

(III) การที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องแก่ Google

(IV) การที่คุณไม่สามารถรักษาความปลอดภัยและความลับของรหัสผ่านหรือรายละเอียดบัญชีของคุณ

15.2 ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดของ GOOGLE ที่มีต่อคุณในย่อหน้า 15.1 ข้างต้นจะมีผลบังคับ แม้ว่า GOOGLE จะได้รับแจ้งหรือควรจะทราบถึงความเป็นไปได้ของการเกิดความสูญเสียดังกล่าวแล้วก็ตาม

16. นโยบายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

16.1 Google มีนโยบายที่จะตอบสนองต่อการแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นไปตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act ในสหรัฐอเมริกา) และยกเลิกบัญชีของผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ รายละเอียดนโยบายของ Google มีอยู่ที่ http://www.google.co.th/dmca.html

16.2 Google กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการร้องเรียนเรื่องเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาของ Google ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ที่ http://www.google.co.th/tm_complaint.html

17. การโฆษณา

17.1 บริการบางประเภทได้รับการสนับสนุนจากรายได้ค่าโฆษณา และอาจแสดงโฆษณาและการส่งเสริมการขาย โฆษณาเหล่านี้อาจมีการกำหนดเป้าหมายไปยังเนื้อหาของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในบริการ การค้นหาที่กระทำผ่านบริการนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ

17.2 ลักษณะ โหมด และขอบเขตของการโฆษณาโดย Google บนบริการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะ

17.3 ในการพิจารณาของ Google เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้บริการนี้ คุณยอมรับว่า Google อาจวางโฆษณาดังกล่าวไว้บนบริการได้

18. เนื้อหาอื่นๆ

18.1 บริการนี้อาจรวมถึงไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ Google อาจไม่มีการควบคุมเหนือเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลใดๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Google

18.2 คุณยินยอมและยอมรับว่า Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกใดๆ ดังกล่าว และไม่ได้รับรองโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่บนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

18.3 คุณยินยอมและยอมรับว่า Google ไม่มีส่วนรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากคุณ โดยเป็นผลมาจากความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว หรือเป็นผลมาจากการที่คุณพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ บน หรือที่พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

19. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด

19.1 Google อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเป็นระยะๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Google จะเผยแพร่สำเนาข้อกำหนดทั่วไปฉบับใหม่ไว้ที่ http://www.google.com/accounts/TOS และจะเผยแพร่ข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ใดๆ ให้แก่คุณจากภายในหรือโดยผ่านบริการที่ได้รับผลกระทบ

19.2 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า หากคุณใช้บริการนี้หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแล้ว Google จะถือว่าการใช้งานของคุณเป็นการยอมรับข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้รับการอัปเดต

20. ข้อกำหนดทั่วไปตามกฎหมาย

20.1 ในบางครั้งเมื่อคุณใช้บริการนี้ คุณอาจใช้บริการหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หรือซื้อสินค้า ซึ่งจัดหาให้โดยบุคคลหรือบริษัทอื่น (โดยเป็นผลมาจากหรือโดยผ่านการใช้บริการนี้) การใช้บริการ ซอฟต์แวร์ หรือสินค้าอื่นๆ ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแยกต่างหากระหว่างคุณและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างคุณกับบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ เหล่านี้

20.2 ข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงตามกฎหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ระหว่างคุณและ Google และควบคุมการใช้บริการของคุณ (แต่ไม่รวมบริการใดๆ ที่ Google อาจมอบให้คุณภายใต้ข้อตกลงลายลักษณ์อักษรที่แยกต่างหาก) และมีผลแทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ Google ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการนี้

20.3 คุณยอมรับว่า Google อาจมีข้อความแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดนี้ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรือโดยการโพสต์บนบริการนี้

20.4 คุณยอมรับว่า หาก Google มิได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือการเยียวยาใดๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้ (หรือที่ Google มีผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) จะไม่ถือเป็นการยกเว้นสิทธิ์ของ Google อย่างเป็นทางการ และสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวจะยังคงมีอยู่สำหรับ Google

20.5 หากศาลยุติธรรมที่มีอำนาจตัดสินในเรื่องนี้ พิพากษาว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับ บทบัญญัตินั้นจะถูกลบออกจากข้อกำหนดนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้

20.6 คุณยินยอมและยอมรับว่า สมาชิกแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่ Google เป็นบริษัทแม่ จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามสำหรับข้อกำหนดนี้ และบริษัทอื่นๆ ดังกล่าวจะมีสิทธิ์บังคับใช้โดยตรงและอาศัยบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่ (หรือสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์แก่) พวกเขา นอกเหนือจากนี้ ไม่มีบุคคลหรือบริษัทอื่นใดที่จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามสำหรับข้อกำหนดนี้

20.7 ข้อกำหนดนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google ภายใต้ข้อกำหนดนี้ จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของกฎหมาย คุณและ Google เห็นพ้องที่จะอยู่ภายใต้อำนาจศาลสถิตยุติธรรมแห่งเคานท์ตีซานตาคลารา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากข้อกำหนดนี้ อย่างไรก็ตาม คุณยอมรับว่า Google จะยังคงสามารถร้องขอการเยียวยาโดยคำสั่งศาล (หรือการบรรเทาทุกข์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่เทียบเท่า) ในเขตอำนาจศาลใดๆ ได้

16 เมษายน 2007

แอป Google
เมนูหลัก