Đây là phiên bản Điều khoản dịch vụ được lưu trữ của chúng tôi. Xem phiên bản hiện tại hoặc tất cả phiên bản trước đây.

Điều khoản dịch vụ của Google

Chào mừng bạn đến với Google!

1. Mối quan hệ của bạn với Google

1.1 Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và trang web của Google (được gọi chung là “Dịch vụ” trong văn bản này và loại trừ bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho bạn bởi Google theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt) phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Google. “Google” nghĩa là Google Inc., có trụ sở tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ. Văn bản này giải thích cách thức hình thành thỏa thuận đó và trình bày một vài điều khoản của thỏa thuận.

1.2 Trừ khi đã có thỏa thuận bằng văn bản với Google, thỏa thuận của bạn với Google sẽ luôn bao gồm tối thiểu các điều khoản và điều kiện được trình bày trong văn bản này. Những điều này được gọi lại “Các điều khoản chung”.

1.3 Thỏa thuận của bạn với Google cũng sẽ bao gồm các điều khoản của bất kỳ Thông báo pháp lý nào có thể áp dụng cho các Dịch vụ, ngoài các các Điều khoản chung. Tất cả các điều khoản này được gọi là “Điều khoản bổ sung”. Khi các Điều khoản bổ sung áp dụng cho một dịch vụ, những điều khoản này sẽ có thể truy cập được để cho bạn đọc hoặc bên trong, hoặc là thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ đó.

1.4 Các Điều khoản chung, cùng với các Điều khoản bổ sung, hình thành một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa bạn và Google liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ. Bạn nên dành thời gian để đọc chúng cẩn thận. Nói chung, thỏa thuận pháp lý này được gọi là các “Điều khoản”.

1.5 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung của các Điều khoản bổ sung và các Điều khoản chung, thì các Điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực cao hơn liên quan đến Dịch vụ đó.

2. Chấp nhận các điều khoản

2.1 Để sử dụng Dịch vụ, bạn trước tiên phải đồng ý với các Điều khoản. Bạn không được sử dụng các Dịch vụ nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản.

2.2 Bạn có thể chấp nhận các Điều khoản bằng cách:

(A) nhấp chuột vào chấp nhận hoặc đồng ý với các Điều khoản, khi tùy chọn này được Google cung cấp cho bạn trong giao diện người dùng của bất kỳ Dịch vụ nào; hoặc

(B) bằng thực tế sử dụng các Dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý rằng Google sẽ coi việc bạn sử dụng các Dịch vụ là sự chấp nhận các Điều khoản từ thời điểm đó trở đi.

2.3 Bạn không được sử dụng các Dịch vụ và không được chấp nhận các Điều khoản nếu (a) bạn không đủ tuổi pháp lý để hình thành một hợp đồng ràng buộc với Google, hoặc (b) bạn là một người bị cấm nhận các Dịch vụ theo pháp luật Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bao gồm quốc gia bạn đang cư trú hoặc nơi bạn đang sử dụng các Dịch vụ.

2.4 Trước khi tiếp tục, bạn nên in ra hoặc lưu lại một bản sao của các Điều khoản chung để làm hồ sơ.

3. Ngôn ngữ của các Điều khoản

3.1 Khi Google cung cấp cho bạn một bản dịch của phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản, thì bạn đồng ý rằng bản dịch được cung cấp chỉ nhằm mang lại sự thuận tiện cho bạn và rằng phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với Google.

3.2 Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung của phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và bản dịch, thì phiên bản tiếng Anh sẽ có hiệu lực cao hơn.

4. Việc cung cấp các Dịch vụ của Google

4.1 Google có các công ty con và các chủ thể pháp lý liên kết khắp thế giới (“Công ty con và công ty liên kết”). Thỉnh thoảng, những công ty này sẽ cung cấp các Dịch vụ cho bạn nhân danh Google. Bạn công nhận và đồng ý rằng các Công ty con và công ty liên kết sẽ được trao quyền cung cấp các Dịch vụ cho bạn.

4.2 Google đang liên tục cải tiến nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng của mình. Bạn công nhận và đồng ý rằng hình thái và bản chất của các Dịch vụ mà Google cung cấp có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn.

4.3 Nằm trong quá trình cải tiến liên tục này, bạn công nhận và đồng ý rằng Google có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp các Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong các Dịch vụ) cho bạn hoặc người dùng nói chung tùy theo sự suy xét duy nhất của Google, mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng các Dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần thông báo cụ thể cho Google khi nào bạn ngừng sử dụng các Dịch vụ.

4.4 Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu Google vô hiệu hóa việc truy cập đến tài khoản của bạn, thì bạn có thể bị ngăn truy cập các Dịch vụ, thông tin chi tiết tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tệp hoặc nội dung nào khác chứa trong tài khoản của bạn.

4.5 Bạn công nhận và đồng ý rằng dù Google hiện không đặt ra một giới hạn trên cố định về số lượng truyền tải bạn có thể gửi hoặc nhận thông qua các Dịch vụ hoặc về dung lượng trống được sử dụng cho việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào, nhưng các giới hạn trên cố định như vậy có thể được đặt ra bởi Google bất cứ lúc nào, tùy theo sự suy xét của Google.

5. Việc sử dụng các Dịch vụ của bạn

5.1 Nhằm truy cập một số Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về bạn (như thông tin về chứng minh nhân thân hoặc địa chỉ liên lạc) như là một phần của quá trình đăng ký Dịch vụ, hoặc như là một phần của việc bạn sử dụng tiếp tục các Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin đăng ký nào bạn trao cho Google sẽ luôn chính xác, đúng đắn và kịp thời.

5.2 Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ cho các mục đích được cho phép bởi (a) Các điều khoản và (b) bất kỳ luật, quy định thực hiện nào hoặc các tập quán được chấp nhận chung hoặc các hướng dẫn trong các phán quyết thích hợp (bao gồm bất kỳ luật nào liên quan đến việc xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến và từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia thích hợp).

5.3 Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) bất kỳ các Dịch vụ nào bằng bất kỳ các phương tiện nào khác ngoài giao diện được cung cấp bởi Google, trừ khi bạn đã được đặc biệt cho phép làm vậy trong một thỏa thuận riêng biệt với Google. Bạn đặc biệt đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) bất kỳ các Dịch vụ nào thông qua bất kỳ phương tiện tự động hóa nào (bao gồm việc sử dụng các đoạn mã hoặc các trình thăm dò web) và sẽ bảo đảm rằng bạn tuân thủ các hướng dẫn được trình bày trong bất kỳ tệp robots.txt nào có trong các Dịch vụ.

5.4 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động nào quấy nhiễu hoặc phá các Dịch vụ (hoặc các máy chủ và mạng kết nối với các Dịch vụ).

5.5 Trừ khi bạn đã được đặc biệt cho phép làm vậy trong một thỏa thuận riêng biệt với Google, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tái sản xuất, nhân bản, sao chép, bán, trao đổi hoặc bán lại các Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì.

5.6 Bạn đồng ý rằng bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về (và rằng Google không có trách nhiệm gì với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về) bất kỳ sự vi phạm nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản và về các hậu quả của bất kỳ sự vi phạm như vậy (bao gồm bất kỳ sự mất mát hoặc thiệt hại nào Google có thể gánh chịu).

6. Bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn

6.1 Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bí mật của các mật khẩu liên kết với bất kỳ tài khoản nào bạn sử dụng để truy cập các Dịch vụ.

6.2 Do đó, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm duy nhất với Google về tất cả các hoạt động diễn ra dưới danh nghĩa tài khoản của bạn.

6.3 Nếu bạn nhận thấy bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu của bạn hoặc tài khoản của bạn, bạn đồng ý thông báo cho Google ngay lập tức tại http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585&hl=vi.

7. Tính bảo mật và thông tin cá nhân của bạn

7.1 Để biết thông tin về các quy trình bảo vệ dữ liệu của Google, xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của Google tại http://www.google.com.vn/privacy.html. Chính sách này giải thích cách thức Google xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ tính riêng tư của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ.

7.2 Bạn đồng ý sử dụng dữ liệu của bạn đúng theo các chính sách bảo mật của Google.

8. Nội dung trong các Dịch vụ

8.1 Bạn hiểu rằng tất cả thông tin (như các tệp dữ liệu, văn bản viết, phần mềm máy tính, âm nhạc, tệp âm thanh hoặc bản âm thanh, hình ảnh, video hoặc các hình ảnh khác) mà bạn có thể truy cập được như là một phần của, hoặc thông qua việc bạn sử dụng các Dịch vụ đều là trách nhiệm duy nhất của người ban đầu tạo ra nội dung như vậy. Tất cả thông tin như vậy dưới đây gọi là “Nội dung”.

8.2 Bạn cần biết rằng Nội dung được trình bày cho bạn như là một phần của các Dịch vụ, bao gồm không giới hạn các quảng cáo trong các Dịch vụ và Nội dung có tài trợ bên trong các Dịch vụ, có thể được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của các nhà tài trợ hoặc các khách hàng quảng cáo - những người cung cấp Nội dung đó cho Google (hoặc thuộc sở hữu của những người hoặc công ty khác nhân danh họ). Bạn không được chỉnh sửa, cho thuê, khoán, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Nội dung này (hoặc toàn bộ hoặc một phần) trừ khi bạn đã được đặc biệt bảo rằng bạn được làm vậy bởi Google hoặc các chủ nhân của Nội dung đó trong một thỏa thuận riêng biệt.

8.3 Google bảo lưu quyền (nhưng sẽ không có nghĩa vụ) sàng lọc trước, xem xét, gắn cờ, lọc, chỉnh sửa, từ chối hoặc gỡ bỏ bất kỳ hoặc tất cả Nội dung khỏi bất kỳ Dịch vụ nào. Đối với một số Dịch vụ, Google có thể cung cấp các công cụ để lọc ra nội dung khiêu dâm. Những công cụ này bao gồm các thiết lập ưa thích của SafeSearch (xem http://www.google.com/help/customize.html#safe). Ngoài ra, còn có những dịch vụ và phần mềm sẵn có mang tính thương mại để giới hạn sự truy cập đến tài liệu mà bạn có thể thấy khó chịu.

8.4 Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng các Dịch vụ bạn có thể tiếp xúc với Nội dung mà bạn thấy xúc phạm, không đứng đắn hoặc khó chịu và rằng trong phương diện này bạn chịu mạo hiểm sử dụng các Dịch vụ.

8.5 Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm duy nhất về (và rằng Google không có trách nhiệm gì với bạn hoặc với bên thứ ba về) bất kỳ nội dung nào bạn tạo ra, chuyển giao hoặc hiển thị trong khi đang sử dụng các Dịch vụ và về các hậu quả của hành động của bạn (bao gồm bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà Google có thể gánh chịu) bằng việc làm vậy.

9. Các quyền sở hữu

9.1 Bạn công nhận và đồng ý rằng Google (hoặc những người cấp phép của Google) sở hữu tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích pháp lý trong và đối với các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại bên trong các Dịch vụ (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không, và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Bạn công nhận thêm rằng các Dịch vụ có thể chứa thông tin được chỉ rõ là bí mật bởi Google và rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Google.

9.2 Trừ khi bạn đã thỏa thuận bằng văn bản với Google, không có điều gì trong các Điều khoản cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm nhãn hiệu nào khác của Google.

9.3 Nếu bạn đã được trao quyền rõ ràng để sử dụng bất kỳ đặc điểm nhãn hiệu nào thông qua một thỏa thuận văn bản riêng biệt với Google, thì bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng những đặc điểm như vậy sẽ tuân thủ với thỏa thuận đó, với mọi quy định áp dụng của các Điều khoản và nguyên tắc sử dụng đặc điểm nhãn hiệu của Google như thỉnh thoảng được cập nhật. Bạn có thể xem những nguyên tắc này trực tuyến tại http://www.google.com/permissions/guidelines.html (hoặc URL khác giống vậy mà thỉnh thoảng Google có thể cung cấp nhằm mục đích này).

9.4 Ngoài giấy phép giới hạn được nêu trong Phần 11 ra, Google công nhận và đồng ý rằng công ty không giành quyền, danh hiệu hoặc lợi ích nào của bạn (hoặc người cấp phép của bạn) theo các Điều khoản này trong hoặc đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng, chuyển giao hoặc hiển thị trên, hoặc thông qua các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại trong Nội dung đó (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Mặt khác, trừ khi bạn đã thỏa thuận bằng văn bản với Google, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và thực thi các quyền đó và rằng Google không có nghĩa vụ làm điều đó nhân danh bạn.

9.5 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gỡ bỏ, che khuất, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm các thông báo bản quyền và nhãn hiệu thương mại) mà có thể gắn với hoặc được chứa bên trong các Dịch vụ.

9.6 Trừ khi bạn được ủy quyền tuyệt đối để làm như vậy bằng văn bản bởi Google, thì bạn đồng ý rằng trong việc sử dụng các Dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng của bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào theo cách mà có khả năng hoặc cố ý tạo ra sự nhầm lẫn về chủ sở hữu hoặc người dùng được ủy quyền của các nhãn hiệu, tên hoặc biểu trưng đó.

10. Giấy phép từ Google

10.1 Google cấp cho bạn một giấy phép mang tính cá nhân, toàn cầu, miễn tiền bản quyền, không chuyển nhượng được và không dành riêng nhằm sử dụng phần mềm mà Google cung cấp cho bạn như là một phần của các Dịch vụ được Google cung cấp cho bạn (dưới đây gọi là “Phần mềm”). Giấy phép này nhằm mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của các Dịch vụ được cung cấp bởi Google, theo giấy phép của các Điều khoản.

10.2 Bạn không được (và bạn không được cho phép bất kỳ ai khác) sao chép, chỉnh sửa, tạo ra một sản phẩm phái sinh, mổ xẻ phân tích, biên dịch ngược hoặc nói khác đi là cố trích xuất mã nguồn của Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi điều này được ủy quyền tuyệt đối hoặc đòi hỏi bởi pháp luật, hoặc trừ khi bạn đã được đặc biệt bảo rằng bạn có thể làm vậy bởi Google bằng văn bản.

10.3 Trừ khi Google đã đặc biệt cho phép bạn bằng văn bản để làm như vậy, bạn không được chuyển nhượng (hoặc trao một giấy phép con của) các quyền sử dụng Phần mềm, trao một lợi ích bảo mật trong hoặc ngoài các quyền sử dụng Phần mềm, hoặc nói khác đi là chuyển giao bất kỳ phần nào của các quyền sử dụng Phần mềm.

11. Giấy phép nội dung từ bạn

11.1 Bạn vẫn duy trì bản quyền và bất kỳ quyền nào khác bạn đã giữ trong Nội dung mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua các Dịch vụ. Bằng cách gửi, đăng hoặc hiển thị nội dung, bạn cấp cho Google một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, toàn cầu, miễn tiền bản quyền, và không dành riêng để tái sản xuất, mô phỏng, chỉnh sửa, dịch, xuất bản, trình bày công khai, hiển thị công khai và phân phối bất kỳ Nội dung nào mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua các Dịch vụ. Giấy phép này nhằm mục đích duy nhất là cho phép Google hiển thị, phân phối và quảng cáo các Dịch vụ và có thể bị thu hồi đối với một số Dịch vụ như được xác định trong các Điều khoản bổ sung của các Dịch vụ đó.

11.2 Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm một quyền để Google cung cấp Nội dung như vậy cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác mà Google có quan hệ cho việc cung cấp các dịch vụ bán sỉ, và sử dụng Nội dung như vậy liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đó.

11.3 Bạn hiểu rằng Google, trong khi thực hiện các bước kỹ thuật được đòi hỏi để cung cấp các Dịch vụ cho người dùng của chúng tôi, có thể (a) chuyển giao hoặc phân phối Nội dung của bạn trên nhiều mạng công cộng khác nhau và nhiều phương tiện truyền thông khác nhau; và (b) thực hiện những thay đổi trong Nội dung của bạn khi cần thiết để làm cho Nội dung đó phù hợp và thích nghi với các đòi hỏi kỹ thuật của các mạng, thiết bị, dịch vụ kết nối hoặc phương tiện truyền thông. Bạn đồng ý rằng giấy phép này sẽ cho phép Google thực hiện những hành động này.

11.4 Bạn xác nhận và bảo đảm với Google rằng bạn có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để cấp giấy phép trên.

12. Cập nhật phần mềm

12.1 Phần mềm mà bạn sử dụng thỉnh thoảng có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật từ Google. Những cập nhật này được thiết kế để cải thiện, tăng cường và phát triển thêm các Dịch vụ và có thể dưới dạng các sửa lỗi, các chức năng tăng cường, các mô-đun phần mềm mới và các phiên bản mới hoàn toàn. Bạn đồng ý nhận những cập nhật như vậy (và cho phép Google cung cấp những bản cập nhật này cho bạn) như là một phần của việc bạn sử dụng các Dịch vụ.

13. Chấm dứt mối quan hệ của bạn với Google

13.1 Các điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi bị chấm dứt hoặc bởi bạn hoặc bởi Google như được trình bày bên dưới.

13.2 Nếu bạn muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý của bạn với Google, bạn có thể làm thế bằng cách (a) thông báo cho Google bất cứ lúc nào và (b) đóng các tài khoản của bạn đối với tất cả các Dịch vụ mà bạn sử dụng, khi Google đã làm cho tùy chọn này sẵn có cho bạn. Thông báo của bạn nên được gửi bằng văn bản đến địa chỉ của Google mà được công bố ở đầu các Điều khoản này.

13.3 Google có thể, vào bất cứ lúc nào, chấm dứt thỏa thuận pháp lý của mình với bạn nếu:

(A) bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản (hoặc đã hành động với thái độ cho thấy rõ ràng rằng bạn không có ý định, hoặc không thể tuân thủ với các quy định của các Điều khoản); hoặc

(B) Google được đòi hỏi làm thế bởi pháp luật (như khi một điều khoản của các Dịch vụ dành cho bạn không hợp pháp, hoặc trở nên không hợp pháp); hoặc

(C) đối tác mà thông qua đó Google đã cung cấp các Dịch vụ cho bạn đã chấm dứt mối quan hệ của mình với Google hoặc ngừng cung cấp các Dịch vụ cho bạn; hoặc

(D) Google sẽ chuyển tiếp sang không còn cung cấp các Dịch vụ nữa cho người dùng ở quốc gia mà bạn cư trú hoặc nơi mà bạn sử dụng dịch vụ; hoặc

(E) quy định của các Dịch vụ dành cho bạn bởi Google, theo quan điểm của Google, không còn có thành tựu thương mại được nữa.

13.4 Không điều gì trong Phần này sẽ ảnh hưởng các quyền của Google liên quan đến điều khoản của các Dịch vụ theo Phần 4 của các Điều khoản.

13.5 Khi các Điều khoản này chấm dứt, tất cả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà bạn và Google đã được hưởng lợi, phải chịu (hoặc đã tích lũy theo thời gian trong lúc các Điều khoản còn hiệu lực) hoặc được nói rõ là tiếp tục vô hạn định, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chấm dứt này, và các điều khoản của đoạn 20.7 sẽ tiếp tục áp dụng cho các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như vậy một cách vô hạn định.

14. SỰ LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM

14.1 KHÔNG ĐIỀU GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM PHẦN 14 VÀ 15, SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN SỰ BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GOOGLE ĐỐI VỚI CÁC MẤT MÁT MÀ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT CÁCH HỢP PHÁP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. MỘT SỐ CƠ QUAN TÒA ÁN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN HOẶC GIỚI HẠN HOẶC SỰ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI SỰ CẨU THẢ, VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NGẦM HIỂU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ KÉO THEO. DO VẬY, CHỈ CÁC GIỚI HẠN MÀ HỢP PHÁP THEO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NƠI BẠN SẼ ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ BỊ GIỚI HẠN ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO PHÁP LUẬT.

14.2 BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ LÀ SỰ MẠO HIỂM DUY NHẤT CỦA BẠN VÀ RẰNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN GỐC” VÀ “NHƯ SẴN CÓ.”

14.3 ĐẶC BIỆT, GOOGLE, CÁC CÔNG TY CON VÀ LIÊN KẾT CỦA MÌNH, VÀ NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA GOOGLE KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỚI BẠN RẰNG:

(A) VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ THỎA MÃN CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN,

(B) VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ KHÔNG GIÁN ĐOẠN, ĐÚNG GIỜ, BẢO ĐẢM HOẶC KHÔNG CÓ LỖI,

(C) BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO MÀ BẠN LẤY ĐƯỢC NHỜ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, VÀ

(D) CÁC KHIẾM KHUYẾT TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHỨC NĂNG CỦA BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA LẠI CHO ĐÚNG.

14.4 BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC LẤY ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI SỰ SUY XÉT VÀ MẠO HIỂM CỦA RIÊNG BẠN VÀ RẰNG BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐẾN HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC THIẾT BỊ KHÁC HOẶC MẤT MÁT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ VẬY.

14.5 KHÔNG LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN, BẤT KỂ BẰNG MIỆNG HOẶC VĂN BẢN, MÀ BẠN LẤY ĐƯỢC TỪ GOOGLE HOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ CÁC DỊCH VỤ SẼ TẠO RA BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN.

14.6 GOOGLE RÕ RÀNG TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ THÊM TẤT CẢ CÁC SỰ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ DẠNG NÀO, BẤT KỂ NÓI RÕ HAY NGẦM HIỂU, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN VỚI CÁC SỰ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NGẦM HIỂU VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHẢ NĂNG KHÔNG VI PHẠM.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

15.1 THEO QUY ĐỊNH TỔNG QUÁT TRONG ĐOẠN 14.1 BÊN TRÊN, BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG GOOGLE, CÁC CÔNG TY CON VÀ LIÊN KẾT CỦA GOOGLE, VÀ NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA GOOGLE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ:

(A) BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT HOẶC ĐỂ LÀM GƯƠNG NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ GÁNH CHỊU, BẤT KỂ ĐƯỢC GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. ĐIỀU NÀY BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN VỚI, BẤT KỲ MẤT MÁT LỢI NHUẬN NÀO (BẤT KỂ GÁNH CHỊU TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP), BẤT KỲ MẤT MÁT THIỆN CHÍ HOẶC DANH TIẾNG KINH DOANH NÀO, BẤT KỲ MẤT MÁT DỮ LIỆU PHẢI HỨNG CHỊU NÀO, CHI PHÍ CỦA VIỆC TÌM KIẾM HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC CÁC MẤT MÁT VÔ HÌNH KHÁC;

(B) BẤT KỲ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI MÀ BẠN CÓ THỂ GÁNH CHỊU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN VỚI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA:

(I) BẤT KỲ SỰ TRÔNG CẬY NÀO ĐƯỢC BẠN ĐẶT VÀO SỰ HOÀN CHỈNH, CHÍNH XÁC HOẶC SỰ TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ QUẢNG CÁO NÀO, HOẶC NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ MỐI QUAN HỆ HOẶC GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ KHÁCH HÀNG QUẢNG CÁO HOẶC NHÀ TÀI TRỢ NÀO MÀ QUẢNG CÁO CỦA HỌ XUẤT HIỆN TRÊN CÁC DỊCH VỤ;

(II) BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI NÀO MÀ GOOGLE THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ CHẤM DỨT VĨNH VIỄN HOẶC TẠM THỜI NÀO TRONG VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ (HOẶC BẤT KỲ TÍNH NĂNG NÀO BÊN TRONG CÁC DỊCH VỤ);

(III) VIỆC XÓA, HỎNG, HOẶC LỖI LƯU TRỮ BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ DỮ LIỆU TRUYỀN THÔNG NÀO KHÁC ĐƯỢC DUY TRÌ HOẶC CHUYỂN GIAO BỞI HOẶC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN;

(IV) VIỆC BẠN KHÔNG THỂ CUNG CẤP CHO GOOGLE THÔNG TIN TÀI KHOẢN CHÍNH XÁC;

(V) VIỆC BẠN KHÔNG THỂ GIỮ AN TOÀN VÀ BÍ MẬT VỀ CHI TIẾT MẬT KHẨU HOẶC TÀI KHOẢN CỦA BẠN ;

15.2 CÁC GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GOOGLE ĐỐI VỚI BẠN TRONG ĐOẠN 15.1 BÊN TRÊN SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ GOOGLE CÓ HAY KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG PHÁT SINH BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO NHƯ VẬY.

16. Chính sách bản quyền và nhãn hiệu thương mại

16.1 Chính sách của Google là phản hồi lại các thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc nhằm tuân thủ luật về sở hữu trí tuệ quốc tế hiện hành (bao gồm Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ở Hoa Kỳ) và chấm dứt các tài khoản của những người vi phạm tái diễn. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về chính sách của Google tại http://www.google.com/dmca.html.

16.2 Google tiến hành một quy trình về khiếu nại nhãn hiệu thương mại đối với việc kinh doanh quảng cáo của Google, và bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại http://www.google.com/tm_complaint.html.

17. Quảng cáo

17.1 Một vài Dịch vụ được hỗ trợ bởi thu nhập quảng cáo và có thể hiển thị các quảng cáo và xúc tiến thương mại. Những quảng cáo này có thể được nhắm mục tiêu đến nội dung thông tin chứa trên các Dịch vụ, các truy vấn được thực hiện thông qua các Dịch vụ hoặc thông tin khác.

17.2 Cách thức, phương thức và phạm vi quảng cáo của Google trên các Dịch vụ có thể thay đổi mà không có thông báo cụ thể đến bạn.

17.3 Vì Google cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Google có thể đặt quảng cáo như vậy trên các Dịch vụ.

18. Nội dung khác

18.1 Các Dịch vụ có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung hoặc tài nguyên khác. Google có thể không kiểm soát bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào được cung cấp bởi các công ty hoặc người khác ngoài Google.

18.2 Bạn công nhận và đồng ý rằng Google không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của bất kỳ trang web hoặc tài nguyên bên ngoài nào như vậy, và không xác nhận chất lượng bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài nguyên khác trên hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài nguyên như vậy.

18.3 Bạn công nhận và đồng ý rằng Google không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể gánh chịu về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, hoặc như là kết quả của bất kỳ sự tin cậy nào được bạn đặt vào sự hoàn chỉnh, tính chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài nguyên khác trên, hoặc sẵn có từ, các trang web hoặc tài nguyên như vậy.

19. Thay đổi đối với các Điều khoản

19.1 Thỉnh thoảng Google có thể thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản chung hoặc các Điều khoản bổ sung. Khi những thay đổi này được thực hiện, Google sẽ cung cấp bản sao mới của các Điều khoản chung tại http://www.google.com/accounts/TOS và bất kỳ các Điều khoản bổ sung mới nào sẽ được cung cấp cho bạn từ bên trong, hoặc thông qua các Dịch vụ bị ảnh hưởng.

19.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng các Dịch vụ sau ngày mà các Điều khoản chung hoặc các Điều khoản bổ sung đã thay đổi, Google sẽ coi việc sử dụng của bạn như là sự chấp nhận các Điều khoản chung hoặc các Điều khoản bổ sung đã cập nhật.

20. Các điều khoản pháp lý chung

20.1 Thỉnh thoảng khi bạn sử dụng các Dịch vụ, bạn có thể (như là kết quả hoặc thông qua việc sử dụng các Dịch vụ của bạn) sử dụng một dịch vụ hoặc tải xuống một bộ phận phần mềm, hoặc mua hàng hóa do một người hoặc công ty khác cung cấp. Việc sử dụng những dịch vụ, phần mềm hoặc hàng hóa khác này của bạn có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng biệt giữa bạn và công ty hoặc người liên quan. Nếu vậy, các Điều khoản không ảnh hưởng đến mối quan hệ pháp lý của bạn với những công ty hoặc cá nhân khác này.

20.2 Các điều khoản tạo thành toàn bộ thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Google và chi phối việc sử dụng các Dịch vụ của bạn (nhưng loại trừ bất kỳ dịch vụ nào mà Google có thể cung cấp cho bạn theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt), và hoàn toàn thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó giữa bạn và Google liên quan đến các Dịch vụ.

20.3 Bạn đồng ý rằng Google có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm các thông báo liên quan đến các thay đổi về các Điều khoản bằng email, thư gửi qua đường bưu điện, hoặc các bài đăng trên các Dịch vụ.

20.4 Bạn đồng ý rằng nếu Google không sử dụng hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc sự bồi thường pháp lý nào quy định trong các Điều khoản (hoặc điều mà Google hưởng lợi theo bất kỳ luật hiện hành nào), điều này sẽ không được xem là một sự từ bỏ chính thức các quyền của Google và rằng những quyền hoặc sự bồi thường đó sẽ vẫn sẵn có đối với Google.

20.5 Nếu bất kỳ tòa án luật nào, có quyền phán xét để quyết định vấn đề này, ra lệnh rằng bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này là vô hiệu, thì điều khoản đó sẽ bị xóa khỏi các Điều khoản mà không có ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều khoản. Các điều khoản còn lại của các Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

20.6 Bạn công nhận và đồng ý rằng mỗi thành viên trong nhóm của các công ty mà Google là công ty mẹ sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với các Điều khoản và rằng các công ty khác như vậy sẽ được trao quyền trực tiếp bảo đảm thi hành, và dựa trên, bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản mà ban lợi ích (hoặc các quyền có lợi) cho họ. Ngoài điều này ra, không người hoặc công ty nào khác sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với các Điều khoản.

20.7 Các Điều khoản và mối quan hệ của bạn với Google theo các Điều khoản, sẽ chịu sự chi phối bởi các pháp luật của Bang California mà không kể đến sự xung đột của nó với các điều khoản pháp luật. Bạn và Google đồng ý tuân theo quyền phán xét duy nhất của các tòa án tọa lạc bên trong hạt Santa Clara, California để giải quyết bất kỳ vấn đề pháp lý nào nảy sinh từ các Điều khoản. Cũng cứ theo điều này, bạn đồng ý rằng Google vẫn sẽ được phép đệ đơn xin các sự bồi thường bắt buộc (hoặc một loại đền bù pháp lý khẩn cấp tương đương) trong bất kỳ phạm vi quyền hạn nào.

Ngày 16 tháng 4, 2007

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính