วิธีที่ Google จัดการกับคำขอของรัฐบาลเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้

หน่วยงานรัฐบาลจากทั่วโลกขอให้ Google เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ เราตรวจสอบคำขอแต่ละรายการอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคำขอขอข้อมูลมากเกินไป เราจะพยายามจำกัดการเปิดเผยข้อมูล และในบางกรณีเราอาจปฏิเสธที่จะไม่ให้ข้อมูลใดเลย เราแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและประเภทคำขอที่เราได้รับไว้ในรายงานเพื่อความโปร่งใส

วิธีที่เราตอบสนองต่อคำขอจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Google ของคุณ ซึ่งสำหรับบริการส่วนใหญ่จะเป็น Google LLC บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Google Ireland Limited บริษัทในไอร์แลนด์ที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ ดูผู้ให้บริการของคุณได้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google หรือตรวจสอบกับผู้ดูแลบัญชีในกรณีที่บัญชี Google ของคุณอยู่ภายใต้การจัดการขององค์กร

เมื่อได้รับคำขอจากหน่วยงานรัฐบาล เราจะส่งอีเมลไปยังบัญชีผู้ใช้ก่อนทำการเปิดเผยข้อมูล หากบัญชีอยู่ภายใต้การจัดการขององค์กร เราจะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ดูแลบัญชี

เราจะไม่ส่งหนังสือแจ้งเมื่อไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดของคำขอ และจะส่งหนังสือแจ้งหลังจากได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว เช่น เมื่อพ้นระยะเวลาของกฎจำกัดเสรีภาพการพูดตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

เราอาจไม่ส่งหนังสือแจ้งในกรณีที่บัญชีถูกปิดใช้หรือมีผู้ลักลอบใช้บัญชี และอาจไม่ส่งหนังสือแจ้งในกรณีฉุกเฉิน เช่น ภัยคุกคามความปลอดภัยของเด็กหรือภัยคุกคามต่อชีวิต ในกรณีเหล่านี้เราจะส่งหนังสือแจ้งเมื่อทราบว่าเหตุฉุกเฉินได้ผ่านพ้นไปแล้ว

คำขอจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญา

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Fourth Amendment to the US Constitution) และกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act หรือ ECPA) จำกัดความสามารถของรัฐบาลในการบังคับให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ โดยหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐอเมริกาต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • ในทุกคดี: ออกหมายเรียกเพื่อบังคับให้เปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนพื้นฐานของสมาชิกและที่อยู่ IP บางรายการ
 • ในคดีอาญา
  • ขอคำสั่งศาลเพื่อบังคับให้เปิดเผยบันทึกที่ไม่ใช่เนื้อหา เช่น ข้อมูลในช่องผู้รับ ผู้ส่ง สำเนา สำเนาลับ และการประทับเวลาในอีเมล
  • ขอหมายค้นเพื่อบังคับให้เปิดเผยเนื้อหาของการสื่อสาร เช่น ข้อความอีเมล เอกสาร และรูปภาพ

คำขอจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

ในการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจใช้จดหมายความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Letter หรือ NSL) หรือหน่วยงานภาครัฐแห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยการตรวจตราข่าวกรองต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Act หรือ FISA) เพื่อบังคับให้ Google เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้

 • จดหมายความมั่นคงแห่งชาติไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากศาลและใช้ในการบังคับให้เราเปิดเผยข้อมูลที่จำกัดของสมาชิกได้เท่านั้น
 • คำสั่งและการอนุญาตของ FISA ใช้ในการบังคับใช้การรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาจากบริการอย่างเช่น Gmail, ไดรฟ์ และ Photos

คำขอจากหน่วยงานภาครัฐนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

บางครั้ง Google LLC ก็ได้รับคำขอให้เปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อได้รับคำขอดังกล่าว เราอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้หากสอดคล้องกับกฎหมายทั้งหมดต่อไปนี้

 • กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าการเข้าถึงและการเปิดเผยได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Privacy Act หรือ ECPA)
 • กฎหมายของประเทศที่ส่งคำขอ ซึ่งหมายความว่าเรากำหนดให้หน่วยงานที่ขอข้อมูลปฏิบัติตามกระบวนการและข้อกำหนดทางกฎหมายเดียวกับที่มีผลบังคับใช้กับคำขอที่ส่งให้แก่ผู้ให้บริการที่มีลักษณะคล้ายกันในท้องถิ่น
 • บรรทัดฐานระหว่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่เป็นไปตามหลักการด้านเสรีภาพในการแสดงออกและความเป็นส่วนตัวของ Global Network Initiative รวมถึงหลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง
 • นโยบายของ Google ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก

Google Ireland มีหน้าที่ให้บริการส่วนใหญ่ของ Google ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทจึงได้รับคำขอข้อมูลผู้ใช้ด้วยเช่นกัน

คำขอจากหน่วยงานรัฐบาลไอร์แลนด์

Google Ireland จะพิจารณาตามกฎหมายของประเทศไอร์แลนด์เมื่อประเมินคำขอข้อมูลผู้ใช้จากหน่วยงานในไอร์แลนด์ กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์กำหนดให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ขอคำสั่งที่ได้รับอนุญาตจากศาลเพื่อบังคับให้ Google Ireland เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้

คำขอจากหน่วยงานภาครัฐนอกประเทศไอร์แลนด์

Google Ireland ให้บริการแก่ผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ และบางครั้งเราก็ได้รับคำขอให้เปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนอกประเทศไอร์แลนด์ ในกรณีนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้หากสอดคล้องกับกฎหมายทั้งหมดต่อไปนี้

 • กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งหมายความว่าการเข้าถึงและการเปิดเผยได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ เช่น กฎหมายความยุติธรรมทางอาญาแห่งประเทศไอร์แลนด์ (Irish Criminal Justice Act)
 • กฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) ที่มีผลบังคับใช้ในไอร์แลนด์ ซึ่งหมายถึงกฎหมายของสหภาพยุโรปทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ในไอร์แลนด์ รวมถึงกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (General Data Protection Regulation หรือ GDPR)
 • กฎหมายของประเทศที่ส่งคำขอ ซึ่งหมายความว่าเรากำหนดให้หน่วยงานที่ขอข้อมูลปฏิบัติตามกระบวนการและข้อกำหนดทางกฎหมายเดียวกับที่มีผลบังคับใช้กับคำขอที่ส่งให้แก่ผู้ให้บริการที่มีลักษณะคล้ายกันในท้องถิ่น
 • บรรทัดฐานระหว่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่เป็นไปตามหลักการด้านเสรีภาพในการแสดงออกและความเป็นส่วนตัวของ Global Network Initiative รวมถึงหลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง
 • นโยบายของ Google ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก

เราอาจเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานรัฐบาลหากมีเหตุและผลที่ทำให้เชื่อว่าเราจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ เช่น ในกรณีของการขู่วางระเบิด การกราดยิงในโรงเรียน การลักพาตัว การป้องกันการฆ่าตัวตาย และในคดีคนหาย โดยจะยังคงพิจารณาคำขอเหล่านี้ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของเรา

แอป Google
เมนูหลัก